„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – mini poradnik ppoż.

Straż Pożarna w Chodzieży przygotowała specjalny poradnik dla rolników. Poradnik pod tytułem „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” jest odpowiedzią na rosnącą liczbę pożarów na terenie całego kraju. Strażacy wielokrotnie przestrzegali rolników o zagrożeniach związanych z występującą suszą i potrzebą zachowania wyjątkowej ostrożności podczas prac na polach uprawnych. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży realizuje zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Czynności polegają na informowaniu mieszkańców o możliwych konsekwencjach braku uważności i ostrożności w trakcie transportu, magazynowania plonów, czy zbioru oraz pracy maszyn. Na co powinni zwrócić uwagę rolnicy, aby zapobiegać pożarom pól uprawnych, ciągników, maszyn rolniczych?

1. Przy pracy z maszynami rolniczymi należy zapoznać się z zaleceniami umieszczonymi w instrukcji obsługi. Znajdziemy tam informacje o eksploatacji pojazdów oraz maszyn.

2. Rolnik powinien korzystać z silników elektrycznych w maszynach stosując się do następującego zalecenia: budynki stogi o konstrukcji palnej nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 5 metrów od układu napędowego.

3. Silniki spalinowe należy umieszczać na podłożach niepalnych przy zachowaniu minimalnej odległości 10 metrów od stogów siana, budynków oraz stert łatwopalnych.

4. Miejsca takie jak wydechy należy dodatkowo zabezpieczyć przed wytwarzaniem iskier, które mogłyby zapalić teren wokół.

5. Bez względu na miejsce prowadzonych działań należy uwzględnić możliwość szybkiej ewakuacji ludzi oraz sprzętu

6. Materiały pędne należy gromadzić w ilości nie wyższej niż dobowe zapotrzebowanie w zamkniętych pojemnikach w odległości przynajmniej 10 metrów od miejsc znajdowania się płodów rolnych oraz punktu omłotowego. W miejscach tych mogłoby dojść do pożaru.

7. Wszelkie miejsca takie jak kabina maszyny rolniczej, punkty omłotów należy wyposażyć w gaśnicę. Ułatwi to właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia pożarem

8. Wykluczone jest palenie tytoniu w trakcie prowadzenia prac przy zbiorach, transporcie.

9. Zabronione jest również wykorzystywanie otwartego ognia lub palenie papierosów w odległości mniejszej niż 10 metrów od znajdujących się na polach płodów rolnych, czy miejscach omłotów.

10. Ustalono także maksymalną powierzchnię dla strefy pożarowej. W przypadku sterty lub stogu z łatwopalnymi produktami roślinnymi jest to 1000 m2 lub dla kubatura wynosząca maksymalnie 5000 m3.

11. Ustalono również odległości dla ustawiania stogów, brogów i stert. We wszystkich przypadkach jest to odległość przynajmniej 2 metrów w odległości 3 metrów od ich obrysu.

12. Zaleca się magazynowanie produktów roślinnych w sposób, który uniemożliwi samozapłon. Jeśli zaś mówimy o produktach, które należy jeszcze podsuszyć to należy obserwować ich temperaturę raz na jakiś czas.

13. Zabronione jest wypalanie pozostałości na polach, również traw.

Zaprezentowane przez strażaków obowiązki w zakresie ochrony ppoż w trakcie transportu, zbiorów oraz magazynowania płodów rolnych wynikają z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Zobacz także: https://forum-rolnika.pl