Strażacy jednak przyłączą się do protestu służb mundurowych.

To już pewne, do protestu służb mundurowych przyłączą się funkcjonariusze Straży Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celno – Skarbowej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Taką informację przekazał przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa. Protest już trwa, lecz stopniowo poszerza się on o nowe grupy zawodowe. 

Już od 10 lipca protestują funkcjonariusze policji, którzy w ramach działań nie wystawiają mandatów za drobne wykroczenia. Z kolei od 16 lipca protest rozpoczną inne służby mundurowe, które zwracają uwagę na brak stosownego porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Protestujące już jednostki zostały oflagowane, a wszelkie drobne wykroczenia, za które należy się mandat karny będą kończyły się jedynie pouczeniem. Żeby lepiej zrozumieć wszystkie powody protestu należy przyjrzeć się postulatom jakie wystosowała Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych:

1. Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);

2. Przywrócenie pełnego uposażenia w czasie nieobecności w pracy ze względu na chorobę w służbie nieprzekraczającej 30 dni w roku;

3. Podjęcia prac nad ustawą, która przywróci dawny system emerytalny dla funkcjonariuszy, który funkcjonował do 31 grudnia 2012 r.;

4. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych pierwszy raz do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem osób pracujących przed tą datą (art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy);

5. Przyznanie pełnej odpłatności za okres służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych (nadgodziny i służba w dni ustawowo wolne od pracy);

6. Przeznaczenie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym (do sumy 650 zł na jednego funkcjonariusza).

W przypadku, gdy nie zostanie osiągnięte porozumienie z ministerstwem rozpocznie się ogólnopolska manifestacja.